תקנון האתר

תקנון

 

 

תקנון אתר יור לינק (www.yourlink.co.il)

 

כללי

 

תקנון זה מהווה התנאים והכללים הנלווים לכל פעילות הכלולה באתר האינטרנט הרשום לפי הכתובת: https://www.yourlink.co.il/ (להלן: “האתר” או “אתר האינטרנט”).

 

האתר הינו קניינה הבלעדי של חברת 360 בע”מ (להלן: “החברה” או “360 אינטראקטיב”) ואין לעשות בו כל שימוש, לרבות על דרך הפנייה ו/או שימוש בתכנים, אלא באישור בראש ובכתב של החברה.

האתר מופעל על ידי החברה ו/או מי מטעמה ומיועד לשמש כאתר למסחר אלקטרוני, המאפשר רכישה אלקטרונית של המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי גולשי אינטרנט בתחומי מדינת ישראל.

הוראות תקנון זה יחולו בהתאמה ובשינויים המחויבים על אספקת מוצרים על ידי החברה ו/או ספקי המשנה שלה.

גלישה באתר, לרבות ביצוע רכישה, מהווה הסכמה מכללא לקבלת תנאי תקנון זה ותנאי הרכישה הכללים המצורפים להלן.

 

רכישה באמצעות האתר

 

לצורכי תקנון זה, יהיו למונחים הבאים המשמעות המופיעה בצידם:

  • “רוכש” פירושו, יחיד, גולש אינטרנט, מעל גיל 18, בעל כתובת מגורים רשומה בתחומי מדינת ישראל ובעל כרטיס אשראי תקף, אשר ביצע רכישה באתר. המכירה ליחידים בלבד.
  • “מוצר” או “מוצרים” פירושו, כל מוצר או שירות המוצגים למכירה באתר. החברה רשאית לעדכן את המוצרים מעת לעת ואין לגולש
  • “רכישה” פירושה כל עסקת מכר אשר התמלאו בה התנאים הבאים במצטבר ולשביעות רצון החברה: (1) זמינות המוצר במלאי; (2) פרטי הרוכש וזהותו אומתו; (3) העסקה אושרה והושלמה, לרבות אישורה על ידי חברת האשראי.

 

החברה מציעה את המוצרים, כפי שהם מוצגים ומתעדכנים מעת לעת, באתר האינטרנט נכון ליום ביצוע הרכישה. החברה שומרת על זכותה לעדכן את מגוון המוצרים המוצע באתר לפי שיקול דעתה. מכירת המוצר כפופה לזמינות המוצר במלאי. במקרה בו המוצר המוזמן לא זמין במלאי, תעמוד לרוכש הזכות לבטל את הרכישה ולחילופין לבצע הזמנה של מוצר חלופי.

 

המפרט של המוצר ו/או כל מידע אחר הינם באדיבות היצרן ו/או היבואן, לפי העניין, ובאחריותו.

מוצרים בהם יש צורך בהתקנה, אזי החברה תהא רשאית להגביל את המכירה לתחומים גאוגרפיים בהם מוגדרים אזורי ההתקנה של החברה.

 

אספקת המוצר

 

בכפוף להשלמת תהליך הרכישה באתר ובכלל זה אישור ביצוע התשלום על ידי מנגנוני התשלומים הקיימים באתר, החברה תספק לרוכש את המוצר או השירות, בהתאם למועדי האספקה שנרשמו בדף המוצר הרלבנטי, לכתובת שנמסרה על ידי הרוכש בהזמנה אלא אם כן הוסכם בכתב אחרת.

במקרה בו נדרשת אספקת מוצר ו/או התקנתו,  באזור גיאורפי מרוחק ו/או אזור שאינו נמנה על איזורי השירות של החברה ו/או אזור גיאורפי בעל סיכון בטחוני או אחר, החברה תהיה רשאית לספק את המוצר במשרדי החברה או באתר סמוך לאזורי השירות של החברה.

מועדי האספקה המצוינים באתר כפופים לזמינות המוצר במלאי הספק. במקרה בו לא צוין מועד האספקה, הרי שזמן האספקה יהיה עד 18 ימי עבודה מיום אישור ההזמנה על ידי הצדדים (לאחר מדידה בשטח לפי הצורך) וביצוע התשלום במלואו, לפי המאוחר מבין השניים. למען הסר ספק, מניין ימי האספקה מתייחס לימי עסקים בלבד (לא כולל שישי, שבת וחגים) ולמעט מקרים בהם נדרשת עבוד ייחודיות וזמני האספקה נדרשים להיות ארוכים יותר.

 

החברה, או הספק לפי העניין, לא יישאו באחריות לאי עמידה בלוחות הזמנים המפורטים בדף המוצר, באחד או יותר מהמקרים הבאים:

  • נסיבות אשר אינן ידועות ו/או אינן תלויות בחברה או מי מטעמה.
  • שביתה אצל הספק או המוביל, בארץ או בחו”ל.
  • נסיבות כח עליון, לרבות מלחמה, מצבי חירום, נזקי טבע, פעולות איבה.
  • שינוי ההזמנה ו/או קבלת מידע אשר יש בו כדי להשפיע על מועד האספקה.

 

ביטול עסקה

רוכש רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ולסייגים המפורטים להלן:

  • הבקשה לביטול הוגשה בכתב לחברה והתקבלה במהלך יום העסקים, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ולא יאוחר מ-14 יום מקבלת המוצר או אישור ההזמנה לביצוע (לפי העניין) וכנגד השבה פיסית של המוצר לחברה.
  • לא ניתן לבטל מוצר אשר יוצר בהתאמה אישית לדרישות הלקוח.
  • לא ניתן לבטל מוצר אשר נעשה בו שימוש, לרבות התקנה או ניסיון להתקנה, וכן מוצרים אשר אריזת המקורית נפתחה ו/או נפגמה.

 

 

מבצעים משתנים של החברה

 

החברה תהיה רשאית מעת לעת להציע לצרכן מבצעי רכישה ייחודים המוגבלים בכמות או בזמן (להלן: “מבצע רכישה”).

 

 

הוראות תקנון זה והוראות תנאי הרכישה הכללים המצורפים בשולי מסמך זה, משלימים את תקנון מבצע הרכישה כפי שיפורסם על ידי החברה. לא פורסם תקנון למבצע הרכישה, הרי שהוראות תקנון זה והוראות תנאי הרכישה הכללים יחולו בהתאמה ובשינויים המחויבים על מבצע הרכישה הרלבנטי.

 

בהעדר תוקף למבצע הרי שמבצע הרכישה יחול עד גמר המלאי או עד סוף השנה הקלנדארית הרלבנטית.

 

החברה תהיה רשאית להפסיק מבצע רכישה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

מדיניות פרטיות

 

החברה לא תעשה שימוש בנתונים שנמסרו לה על ידי הרוכש ובכלל זה לא תעשה שימוש בנתונים אלה למשלוח פרסומים, אלא אם כן ניתנה הסכמה של הרוכש מראש ובכתב.

החברה תעשה שימוש בנתוני הרוכש ותהיה רשאית להעבירם לחברה המתפעלת את האתר ו/או לחברה הסולקת את התשלום לצורך ביצוע והשלמת הרכישה.

 

הגבלת אחריות

 

על אף האמור בכל מקום אחר, אחריות החברה תוגבל בכל מקרה למחיר המוצר או השירות, לפי העניין.

החברה לא תישא באחריות ובכלל זה לא תידרש לפצות את הלקוח בכל אחד מהמקרים הבאים:

נפלה טעות קולמוס בפרטי המוצר, לרבות מידות, צבע, תיאור המוצר או פרטי הספק.

תקלה באתר האינטרנט של החברה ו/או אצל גורמי הסליקה של החברה.

נסיבות כח עליון ובכלל זה, מלחמה, פעולות איבה טירור או כל פעולה אחרת אשר החברה לא הייתה יכולה לצפות.

 

תנאי מכירה כללים

 

הוראות תנאי המכירה הכללים המובאים בזאת להלן, יחולו על רכישת מוצרים ו/או שירותים אצל החברה באתר האינטרנט  yourlink.co.il

 

 

 

תנאי המכירה הכללים מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה ויחולו מכללא על כל מוצר של החברה ו/או מוצר שנרכש ממנה:

תנאי מכירה כללים:

 

התנאים המפורטים מטה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה:

 

ההזמנה תקפה רק עם ביצוע מלוא התשלום ופירעונו המלא.

הסחורה נשוא הזמנה זו הינה בבעלות חברת 360 אינטראקטיב בע”מ (להלן: “360 אינטראקטיב” או “החברה”) עד לפירעונו המלא של סכום ההזמנה.

הלקוח נדרש לקרוא בזהירות את פרטי ההזמנה ותנאיה. בחתימתו על ההזמנה ו/או בביצוע התשלום או חלק ממנו, מאשר הלקוח את הסכמתן לפרטי ההזמנה ולתנאים אלה.

לא ניתן לבטל מוצר שהוזמן בהזמנה אישית ולפי מידה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מקלחונים, ארונות אמבטיה וחיפויי זכוכית. כל שינוי להזמנה יהיה בר תוקף אך ורק לאחר קבלת אישור החברה בכתב. לקוח אשר יבטל הזמנתו יחויב בדמי ביטול בסך של 10% מסכום ההזמנה ובכפוף לאמור בסעיף 4 לתנאי מכירה אלה לעיל.

אחריות החברה לפי תנאי מכירה אלה תחול אך ורק בגין קלקול ו/או נזק ישיר שנגרמו למוצר. החברה לא תהיה אחראית לנזק עקיף או תוצאתי ובכל מקרה אחריות החברה תוגבל למחיר המוצר בלבד.

 

 

360 אינטראקטיב עושה כל שביכולתה לתת לכם את מוצרים ושירות מעולים ועומדת לשירותכם בכל עת בכתובת:  info@360i.co.il